Kanalfläktar

Kanalfläktar för tilluft och frånluft

I ett FTX-system finns två kanalfläktar, en för tilluft och en för frånluft. Båda ska kompensera för tryckmotståndet i kanaler, spjäll, don i rummet, uteluftsgaller, avluftshuvar och komponenterna i själva aggregatet.

För att inte störa luftströmningen i aggregatet placeras fläktarna normalt sist i strömningsriktningen. Med avseende på arbetsprincip indelas de i:

  • Radialfläktar
  • Axialfläktar

Även tvärströmsfläktar förekommer men de är mindre vanliga. Val av fläkttyp beror på ventilationsflöde och nödvändig tryckökning men också på accepterad ljudalstring, tillgängligt utrymme och kostnad. Under många år har investeringskostnaden varit avgörande för fläktstorlek, men i takt med ökande elpriser vägs allt oftare drift- och underhållskostnader in. Oftast lönar det sig att köpa en eleffektiv kanalfläkt även om den initialt är dyrare. Senare i kapitlet beskrivs hur kanalfläktens tryckökning beräknas. Som princip gäller att ju större luftflöde som ska pressas genom klena, långa och grenade kanalsystem och ju fler komponenter i luftbehandlingsaggregatet desto större fläkt behövs.

Kanalfläkt – radial

Radialfläkten är den vanligaste typen för luftbehandlingsaggregat eftersom den kan bygga upp ett stort tryck och stort luftflöde. Luften strömmar in axiellt och trycks utåt med centrifugalkraft genom skovlarna. In- och utlopp är ställda i 90° vinkel. Spiralkåpans (höljets) funktion är att omvandla dynamiskt tryck (hastighetstryck) till statiskt tryck. Avgörande för radialfläktens egenskaper är skovlamas riktning. De kan vara framåt- eller bakåtböjda i förhållande till rotationsriktningen. Länge har radialfläktar med framåtböjda skövlar, F-hjul varit förhärskande i ventilationssystem för komfort. De är billigare i inköp, är utrymmessnåla och kan skapa ett stort luftflöde med hög tryckuppsättning. Nackdelarna är den relativt låga verkningsgraden, ca 55 – 65 % och den höga ljudnivån. Radialfläktar med bakåtböjda skövlar, B-hjul har har betydligt högre verkningsgrad; 75 – 85 %. De är tystare men kräver större utrymme och är något dyrare än F-hjul. Fläkthjulet drivs av en motor som är monterad direkt på axeln vid små fläktar. Annars placeras den bredvid med kraftöverföring till fläkthjulet via en rem. Utvecklingen går dock mot direktdrift även för stora fläktar för att slippa förlustema i remöverföringen och det minskar dessutom underhållsbehovet.

Kanalfläkt

 

Kanalfläkt – radial.
Radialfläkt B-hjul
Radialfläkt_B-hjul

Kammarfläktar

En kammarfläkt är en radialfläkt med bakåtböjda skövlar som saknar spiralkåpa och är monterad direkt i luftbehandlingsaggregatet. Den är billig i inköp och sparar utrymme. Verkningsgraden är något lägre, ca 65 % eftersom det dynamiska tryckbidraget i stort sett förloras. Trots detta är den energieffektiv eftersom den knappt påverkas av anslutande komponenter – om inte lufthastigheten är för hög. Andra fördelar är direktdriften och att den öppna konstruktionen underlättar rengöring. Vid rätt förutsättningar och med frekvensomvandlare är kammarfläkten energieffektiv.

Kammarfläkt
Kammarfläkt

Kanalfläkt – Axial

I en axialfläkt ändrar inte luftströmmen riktning. Den enklaste är av propellertyp, där kanalfläkten skruvar fram luften. Axialfläktar kan installeras i en eller i ett aggregathölje och används för stora luftflöden medlågt tryckstegringsbehov. I allmänhet används direktdrift där motorn är monterad på fläktaxeln. Verkningsgraden är maximalt 85 %. Fläkthjulet har stor genomloppsarea, vilket kan vara en fördel eftersom inte självdrag hindras när den står still. Axialfläkten används därför i FFS-system (fläktförstärkt självdrag). Vid för högt mottryck kan en viss återströmning ske i de centrala delarna av fläkthjulet och dessutom kan då ljudet bli störande.

Kanalfläkt - axialfläkt
Kanalfläkt – axial

Var kan man köpa kanalfläktar?

Soliduct Ventilation säljer både kanalfläktar av standardmodell och moderna lågenergikanalfläktar med EC-motor. Hos ventilation.se kan du också köpa bland annat kanalfläkt EC.