SFP

Som ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet används nyckeltalet specifik fläkteleffekt, SFP (Specific Fan Power). Ju lägre SFP-tal desto mindre elenergi drar fläktarna. Det definieras som summan av till- och frånluftfläktamas eleffekter per luftflöde i byggnaden eller ventilationssystemet enligt följande:

Specific Fan Power

För att uppnå ett lågt SFP-tal räcker det inte att endast välja eleffektiva fläktar. Arbetet med att reducera tryckfallen måste genomsyra projekteringen av ventilationssystemet, dvs utformning och dimensionering av kanalsystem, luftbehandlingsaggregat, val och montering av fläkt.
Små aggregat och fläktar har lägre SFP än stora. Utvecklingen går mot allt lägre SFP-tal i syfte att spara elenergi och driftkostnader. I sammanhanget används också begreppet VAS-klass som är ett mått för hela systemets eleffektivitet. VAS klasserna är 1500, 2500 och 4000 vilket motsvarar SFP-talen 1,5, 2,5 och 4,0 kW/m7s.