Koppla ihop två fläktar?

Om det inte går att hitta en fläkt med lämplig storlek kan två fläktar kombineras som antingen placeras efter eller bredvid varandra. Då två fläktar seriekopplas adderas deras respektive tryckökningar och tillsammans kommer de att ge ett högre tryck vid ett visst luftflöde. Om de istället parallellkopplas ökar det totala luftflödet vid en viss tryckökning. Båda fläktarna bör vara av samma typ och ha stabila fläktkurvor t ex radialfläktar med B-hjul. Trots detta finns ändå risk att driften blir instabil, så både inför parallell- och seriekoppling ska noggranna analyser genomföras.

Fläktar och ljudnivå

Ljudalstring och ljudegenskaper blir alltmer betydelsefulla vid val av fläktar. Följande tumregler sammanfattar detta:
* axialfläktar alstrar vanligen mer ljud än radialfläktar
* radialfläkt med F-hjul alstrar mer ljud än B-hjul
* låga varvtal ger låg ljudnivå
* stora fläktar ger låg ljudnivå